Õppekorraldus

Pro Edu-Cat õppekorralduse tingimused

1. Üldsätted

1.1 Pro Edu-Cat OÜ (Reg.nr 16820662) (edaspidi Koolitaja) lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, nimetatud seaduse juurde kuuluvast määrusest „Täienduskoolituse standard“, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2 Koolitaja on esmaabiandja väljaõppe- ja täiendkoolituse kohta esitanud majandustegevusteate (nr 249282).
1.3 Koolitused toimuvad üle Eesti, aastaringselt vastavalt tellimusele
1.4 Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on võrdne 45 minutiga. Koolituste kestvuse aeg on välja toodud koolituse info juures akadeemilistes tundides.
1.5 Koolitused toimuvad eesti keeles (vajadusel inglise keeles).
1.6 Keelatud on koolitustel luba küsimata filmida, lindistada ja/või pildistada.
1.7 Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse alusel

2. Täienduskoolitusele vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ja kord

2.1 Registreerumine koolitusele:
2.1.1 Täienduskoolitusel on võimalik osaleda ainult eelnevalt registreerudes.
2.1.2 Registreerumine on võimalik kodulehe kaudu www.edu-cat.ee väljavalitud koolituse juures registreerimise lingi kaudu; saates e-kirja Koolitaja e-posti aadressile: info@edu-cat.ee või helistades telefonil +372 5678 9990.
2.1.3 Registreerumiseks on vajalik edastada õppija/-te nimi/-ed, isikukood/-id, arve saaja nimi ja aadress. Isikukood on vajalik väljastatava tunnistuse või tõendi jaoks (nõue: Täienduskoolituse standard § 3 lõige 3)
2.1.4 Registreerimisejärgselt saadetakse koolituse kinnituskiri õppijale/(asutusesise koolituse puhul) tellijale (edaspidi Tellija) e-kirjaga
2.1.5 Koolituse toimumise aeg, koht ja maksumus lepitakse eelnevalt kokku.
2.1.6 Koolitusele registreerumist võrdsustatakse nõusolekuna arve tasumiseks.
2.1.7 Koolitus toimub pärast Koolitaja poolt väljastatud ettemaksuarve tasumist, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
2.1.8 Koolitusel osalemise kinnitab õppija oma ees- ja perekonnanime ning allkirjaga vastaval registreerimislehel koolituspäeval.

2.2 Koolituselt väljaarvamine, koolituse pooleli- või ärajätmine:
2.2.1 Koolitajal on õigus koolitus vähese huvi korral ära jätta (miinimumgrupp 10 inimest ei saa täis) või edasi lükata. Koolitusele registreerinuid informeeritakse koheselt vastava otsuse tegemisest.
2.2.2 Koolitajal on õigus loobuda koolituse läbiviimisest, kui õppija/Tellija poolt on ettemaksuarve tasumata või on muudmoodi eelnevaid kokkuleppeid rikutud.
2.2.3 Koolitajal on õigus koolitus katkestada, kui õppija poolt rikutakse korda või teisi üldtunnustatud käitumisnorme.
2.2.3.1 Punktis 2.2.3. väljatoodud põhjusel katkestatud koolituse eest makstud raha ei tagastata. Juhul kui punktis 2.2.3. väljatoodud põhjustel kaasneb koolitajale materiaalne kahju, kuulub ka see täies ulatuses õppija/Tellija poolt hüvitamisele.
2.2.3.2 Kõikidel teistel juhtudel, kui koolitus pooleli või ära jääb, leitakse lahendus pooltevaheliste kokkuleppe teel.

3. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmine ja sellest vabastamine ning tagastamine. Soodustused.
3.1 Koolituste ja koolitusruumide eest maksmine:
3.1.1 Koolituse eest tasumine toimub Koolitaja poolt esitatud arve alusel ning seal viidatud rekvisiitide järgi.
3.1.2 Arve edastatakse õppija/Tellija poolt antud arve saamise e-posti aadressile. Arve väljastatakse e-kirja teel PDF kujul.
3.1.3 Arve tuleb maksta maksetähtajaks. Maksetähtaja ületamisel kuni 45 päeva ja/või hoolimata Koolitaja poolt saadetud meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
3.1.4 Õppetasust vabastamise otsustab Koolitaja. Õppetasust vabastamiseks tuleb esitada vastavasisuline põhjendatud avaldus, mis tuleb edastada e-posti aadressile info@edu-cat.ee. Koolitaja otsus edastatakse kirjalikus vormis avalduse esitajale.
3.1.5 Õppetasule kehtestatakse soodustused vastavalt Koolitaja otsusele.
3.1.6 Koolitustele kehtestatud soodushinnad on nähtavad koolituse info juures.
3.1.7 Õppetasu sisaldab koolitust, õppematerjale ja tunnistust.
3.1.8 Kui koolituse jaoks on Koolitajal vaja rentida ruumid, tasub ruumide rendi koolituse Tellija. Ruumide eest maksmine toimub otse ruumide omanikule või eraldi arve alusel Koolitajale. Avalike koolituste puhul sisaldub ruumide rent õppetasus.
3.1.9 Koolitaja on käibemaksukohuslane.

3.2 Õppetasu tagastamise kord ja tingimused:
3.2.1 Kui õppija/Tellija teavitab Koolitajat koolitusest loobumisest ette vähemalt 5 tööpäeva, tagastab Koolitaja 50% ettemaksust. Tagastust ei toimu koolitusruumide rendi osas, kui see on tasutud.
3.2.2 Kui õppija/Tellija teavitab Koolitajat koolitusest loobumisest ette vähem kui 5 tööpäeva, siis ettemaksu tagastust ei toimu. Tagastust ei toimu koolitusruumide rendi osas, kui see on tasutud.
3.2.3 Kui koolitus jääb ära koolitajapoolsel põhjusel, siis tagastatakse ettemaks 100% või lepitakse kokku uus koolituse aeg.

4. Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused
4.1 Koolituse toimumise koht ja ruumid:
4.1.1 Koolitused toimuvad koolituseks renditud ruumides või Tellija koolitusruumides. Koolitusruumid on sisustatud koolituse läbiviimiseks sobivalt ning varustatud vajalike vahenditega.
4.1.2 Koolituseks vajalikud vahendid (õppematerjalid; mannekeenid; praktiliste harjutuste töövahendid) on Koolitaja poolt.

4.2 Täienduskoolitusejärgselt väljastatav dokument:
4.2.1 Koolitusejärgselt väljastatakse igale täienduskoolituses osalenud õppijale tunnistus või tõend.
4.2.1.1 Tunnistus väljastatakse järgnevate tingimuste täitmisel: Täienduskoolituse täies mahus läbimisejärgselt väljastatakse õppijale tunnistus, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas need.
4.2.1.2 Tõend väljastatakse järgnevate tingimuste täitmisel: Täienduskoolituse täies mahus osalemisejärgselt või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale tõend, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust, kuid õppija ei saavutanud õpiväljundeid. Õpiväljundite saavutamise lävendiks on >80% ulatuses korrektseid vastuseid enesekontrollitestis ja praktiliste harjutuste täies mahus kaasa tegemine.
4.2.2 Koolitusele registreerunute nimekirjas olevate, kuid koolitusel mitteosalenud või koolituse katkestanud isikutele tunnistust/tõendit ei väljastata.
4.2.3 Koolitaja peab arvet koolituste, koolitusel osalenute ja väljastatud tunnistuste ning tõendite kohta ning säilitab antud andmed seaduses ettenähtud ajani.
4.2.4 Tunnistuse või tõendi kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse Koolitaja poolt täienduskoolituse läbinud õppijatele avalduse alusel vastava tunnistuse duplikaat hinnakirja alusel.
4.2.4.1 Tunnistuse või tõendi duplikaat vormistatakse ja väljastatakse sarnaselt  originaaltunnistuse või -tõendiga. Tunnistusel/tõendil olevad kuupäevad, sh kehtivusaeg, jäävad samaks originaaldokumendil olnuga.
4.2.4.2 Tunnistuse, tõendi ja muu keelse tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamise hind on 8 eurot, millele lisandub käibemaks ja Eestisisene saatmiskulu.
4.2.5 Koolitaja ja õppija õigused ning kohustused:
4.2.5.1 Koolitajal on kohustus tagada koolituse kvaliteet ja vastavus seaduses ettenähtud normidele.
4.2.5.2 Koolitaja ei vastuta koolitusel osaleja tervisliku seisundi ja võimalike tervise kahjude eest.
4.2.5.3 Õppija on koolituse läbimiseks kohustatud aktiivselt osalema õppetöös, täitma praktilisi ülesandeid Koolitajalt saadud suuniste järgi, omandama ettenähtud teooria osa ning sooritama enesekontrollitesti positiivsele tulemusele.
4.2.6 Õppekorralduse jms seotud vaidluste lahendamise kord:
4.2.6.1 Võimalikud lahkhelid Koolitaja ja õppija/Tellija vahel püütakse lahendada läbirääkimiste teel.
4.2.6.2 Kui probleemi ei suudeta omavaheliselt lahendada on mõlemal osapoolel võimalik enda õiguste kaitseks pöörduda kohtusse.

Õppekorralduse tingimused kehtivad alates 20.09.2023